Command VS Event

Command với Command Handler là quan hệ 1:1
Event với Event Handler là quan hệ 1:*
Command theo hướng Push, theo thể chủ động, khi tôi muốn làm việc gì đó
Event là pull, theo hướng bị động, khi 1 sự việc đã thực hiện hoàn tất sẽ phát ra event để các subcrible thực hiện