Command VS Event

Command với Command Handler là quan hệ 1:1
Event với Event Handler là quan hệ 1:*
Command theo hướng Push, theo thể chủ động, khi tôi muốn làm việc gì đó
Event là pull, theo hướng bị động, khi 1 sự việc đã thực hiện hoàn tất sẽ phát ra event để các subcrible thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s