pregmatch

/is:

-i ko phân biệt chữ hoa hay chữ thường
-s là space

preg_match(“/^[A-Za-z0-9]{32,32}$/”, $_COOKIE[‘inform’]);

-Hai dấu / ở đầu và cuối chỉ là hai dấu phân cách
-Dấu ^ : Có nghĩa là kiểm tra coi cái chuỗi đó có nằm ở đầu chuỗi hay ko
Ex : ^ea sẽ tương kết với eat nhưng sẽ không tương kết với deaf
-Dấu $ ở cuối có nghĩa là kiểm tra coi có phải là cuối chuỗi hay ko
Ex : tương tự ea$ sẽ tương kết với tea chứ ko tương kết leaf
-Dãy [A-Za-z0-9]{32,32} : Tương kết các chuỗi là số hay chữ (hoa và thường) và có tối thiểu là 32 kí tự , tối đa 32 kí tự
Ex Nó sẽ tương kết
thefamerinthedell…(32 kí tự)
Chứ ko tương kết
the fammer in the dell
Hay
the_fammer_in_the_dell

ex:

$myString = “hoang.anh”;
var_dump(preg_match(‘/^A-Z.+$/i’, $myString));

ex:

$mail= “hoang.anh@gmail.comjklj.”;
var_dump(preg_match(“/^(a-zA-Z0-9)(a-zA-Z0-9._-)*@(a-zA-Z0-9)\.(a-zA-Z0-9)$/” , $mail));

author: ppdat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s